Månedsarkiv: februar 2018

Medlemsorientering 2018

Oplysninger om vandværket.
Vandværksbestyrer er Henning Højer og kan træffes på tlf. 75 58 53 61.
Mail til vandværksbestyrer er lva.tek@mail.dk
Mail til bogholder er lva.adm@mail.dk
Der er kontortid hver onsdag fra kl. 9.00 – 11.00. hvor vandværkets bogholder kan træffes.

Ved årsskiftet var der tilsluttet 1315 forbrugere, og i 2017 blev der solgt 184.323 m³ vand.

Aflæsning af vandmålere.
Udsendelse af aflæsningskort sker altid ultimo november, og aflæsning skal være vandværket i hænde senest medio december. Begrundelse herfor er, at vandskat skal indberettes medio januar.
Rigtig mange benytter sig det elektroniske system telefon eller internettet.
Der er stadig mange, som glemmer at aflæse sin vandmåler. Ca. 8 % af forbrugerne havde ikke aflæst deres vandmåler rettidigt, hvilket giver ekstra administration, fordi der skal rykkes for aflæsning. Dette udløser et gebyr på kr. 500.

Check din vandmåler regelmæssigt for at opdage mulige lækager!
Vi foreslår, at man holder øje med vandmåleren.
En nem metode, hvor man hurtigt kan opdage spild i ens installation er, at se om det lille hjul/viser i vandmåleren står stille, når man ved, der ikke er forbrug.
Man kan også kontrollere vandmåleren, ved at bruge nedenstående skema til månedligt at checke forbruget.

aflæsningsskema

Hvis et månedsforbrug er mere end 15-20 % større end det månedlige gennemsnitsforbrug sidste år, og du ikke kan se en særlig grund her til, bør du være opmærksom på, at det kan være et tegn på lækage.

Oplysninger om vandkvaliteten.
I Danmark er retningslinjerne for kontrollen med drikkevandets kvalitet fastlagt i drikkevands-bekendtgørelsen fra Miljøstyrelsen.
Vi foretager analyse af grundvands kvaliteten og det drikkevand, I får leveret.
Der undersøges for de stoffer, som er en naturlig del af vandet og for de stoffer, der normalt ikke hører hjemme i vandet – de såkaldte miljøfremmede stoffer.  

Nedenfor kan du se en række analyseresultater af de stoffer, som beskriver kvaliteten af det vand, I får leveret.

skemaværdier

Da grænseværdien på farvetal er 15 mgPt/l ude ved forbrugeren, vil det efter aftale med Forvaltningen i Kolding Kommune være det som vandværket bruger som parameter.

Ved henvendelse til vandværket kan du få yderligere oplysninger om analyseresultaterne.

Efter sommerferien 2017 fandt man i forbindelse med en del analyser fordelt over hele landet et pesticid ”Desphenyl-Chloridazon”. Pesticidet blev brugt som ukrudtmiddel i forbindelse dyrkning af roer og andre rodfrugter.
I de analyser som Lunderskov Vandværk fik lavet fandt man ikke dette pesticid.

Vil du vide mere!
Så kom til generalforsamling onsdag den 21. marts kl. 19:00. Generalforsamlingen holdes på Vandværket Sortebjergvej 23. Vil du vide mere om dit vandværk, så mød op. Mødet afsluttes med et let traktement.

Generalforsamling 2018

Onsdag den 21. marts 2018, kl. 19.00, Sortebjergvej 23, 6640 Lunderskov Forslag som skal behandles på den ordinære generalforsamling afgives til bestyrelsens formand senest den 1. marts. Thorkild Jensen Nagbølvej 40 6640 Lunderskov   Tlf.: 7558 6031 mobil 4026 8622 Mail: thors-hammer@os.dk   DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om værkets virksomhed i… Læs mere